Zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

Wykonujemy projekty zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych:

  • instalacja kanalizacji sanitarnej (również przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe),
  • instalacja kanalizacji deszczowej (również rozsączanie, zbiorniki wody deszczowej),
  • instalacja wodociągowa.

 

Projekt instalacji wod-kan składa się z:

1. Opisu technicznego
Opis techniczny zawiera rozwiązania zasadniczych elementów projektowanych instalacji sanitarnych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym w zależności od wymagań zawierane są również założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń wraz z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.

2. Części graficznej
Część graficzna w zależności od wymagań zawiera zagospodarowanie terenu i profile projektowanych instalacji sanitarnych wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia technicznego, umożliwiając użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.